•  

   Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie

   Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja i Przedszkole nr 223 "Skarby Powsina") zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
   dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp3wilanow.edupage.org.

   Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14


   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

   Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
   Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
   Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
   Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22


   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Perzanowska, iwonaperzanowska@zsp3wilanow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 648-49-35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

   Dostępność architektoniczna

   Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Ulubionej. Na parkingu znajduje się miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzą schody – 2 stopnie. W wiatrołapie znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Placówka posiada drugie  wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. Zlokalizowane ono jest od strony boiska i umożliwia wejście przez szatnię na parter budynku. Przy drzwiach, po prawej stronie znajduje się dzwonek na wysokości 135 cm.

   Budynek składa się z 2 kondygnacji i na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, 1 piętro). Aby dostać się na 1 piętro należy pokonać schody.

   Budynek nie posiada wind. W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

   Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.

    Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

    
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
    • tel./fax: (22) 648-49-35
    • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
    • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
    • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
    • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
    • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
    • Urszula Banasiak
    • Barbara Stanios
   • Logowanie