• KONKURS DZIELNICOWY "DYNIA..."

     • REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU       

      „Dynia – królowa powsińskiej jesieni”

       

      1.Postanowienia ogólne:

      1.1.Celem konkursu jest rodzinne wykonanie pracy plastyczno–technicznej z wykorzystaniem świeżej dyni. Stworzenie wesołych, niepowtarzalnych kompozycji, które będąc dekoracją domu, wprowadzą pogodny nastrój i wywołają uśmiech w jesienne dni.

      1.2. Konkurs " Dynia – królowa powsińskiej jesieni” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

      1.3.Prace oceniane będą pod względem oryginalności, estetyki, humorystyki itp. (subiektywna ocena członków jury). Kryteria oceny to oryginalność pomysłu, dokładność wykonania i zgodność z tematem konkursu.

      1.4.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

      1.5. Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora: M. Mączeńska, M. Jung, I. Szafrańska i E. Linkiewicz,

       

      2.Uczestnictwo w Konkursie

      2.1.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

      2.2.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wraz z rodzinami publicznych szkół podstawowych działających na terenie Dzielnicy Wilanów.

      2.3. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.

      2.4.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestników Konkursu Regulaminu w całości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają do udziału w Konkursie.

       

      3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

      3.1. Aby wziąć udział w Konkursie „Dynia – królowa powsińskiej jesieni”, przy zachowaniu wszystkich warunków Regulaminu, należy w dniach 11-12 października 2022 roku do godziny 16:00 dostarczyć wykonaną pracę wraz z kartą zgłoszenia do ZSP3, ul. Przyczółkowa 27 do sali nr 3.

      3.2. Karta zgłoszenia powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, dane adresowe szkoły z numerem telefonu (załącznik nr 1).

      3.3. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 3.1 nie będą brały udziału w Konkursie.

      3.4. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom.

      3.5. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu w sposób określony w niniejszym punkcie, Uczestnik oświadcza, że:

      a) jest twórcą zgłoszonej pracy;

      b) wyraża zgodę na prezentację swojego dzieła w sposób wybrany przez Organizatora w czasie trwania Konkursu, w tym również na stronie internetowej Organizatora.

       

      4.Jury

      Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia najlepszego dzieła dokona Jury, które zostanie powołane przez Organizatora.

       

      5.Etapy przeprowadzenia Konkursu

      5.1. Składanie prac konkursowych odbywa się w dniach 11–12 października 2022r.

      5.2. Posiedzenie komisji konkursowej 13.10.202r.

      5.3. Ogłoszenie wyników Konkursu 14.10.2022r.

       

      6.Ogłoszenie wyników

      6.1. Spośród uczestników Konkursu, spełniających warunki Regulaminu, jury wyłoni zwycięską pracę. Po dyskusji członków jury wybór odbywać się będzie na zasadach głosowania w dwóch etapach. W I etapie, każdy z członków jury będzie miał do przyznania 3 pkt,  2 pkt i 1 pkt. Do II etapu przejdzie 5 Prac z najwyższą liczbą punktów. W II etapie jury wybierze trzy prace, przyznając odpowiednio I, II i III miejsce.

      6.2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody przewidziane w Regulaminie.

      6.3. Organizatorzy w terminie do 20 października 2022 roku opublikują na swojej stronie internetowej wyniki Konkursu.

      6.4. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu Organizator zawiadomi Laureatów o przyznanej nagrodzie w Konkursie i przekaże informację o formie odebrania nagrody.

       

      7. Nagrody

      Nagrodami w konkursie są rodzinne vouchery do wykorzystania na rodzinne wyjście do pizzerii wskazanej przez Organizatora oraz vouchery wstępu na „Farmę Dyń” w Powsinie.

       

      8.Ochrona danych osobowych

      8.1. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu opisanym w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokona przetwarzania danych wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

      8.2. Przetwarzanie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy i laureatów Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

      8.3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich prostowania.

      8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

       

      9.Postanowienia końcowe

      9.1.Wyniki działań jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

      9.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.zsp3.edupage.org .

      9.3. Wszelkie     informacje    o    Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.  Wiążącą moc prawną mają jedynie   postanowienia   niniejszego   Regulaminu.

      9.4. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia konkursu.

      9.5 Wszelkie pytania należy kierować pod adres mailowy: elzbietalinkiewicz@zsp3wilanow.pl

       

       

      Załącznik nr 1

       

      Karta uczestnika rodzinnego konkursu

      Dynia – królowa powsińskiej jesieni

       

      Imię i nazwisko autora:

       

      .............................................................................................................................................

       

      Klasa .........................

       

       

      Nazwa szkoły, dane teleadresowe:

      ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

       

       

       

      Zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychosobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Warszawie, który jest ich administratorem.

      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Listy uczestników oraz laureatów zawierające dane w zakresie (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła) mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Warszawie oraz stronie Dzielnicy Wilanów. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

      Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we wskazanym powyżej zakresie
      i celu.

       

       

      ______________________________________________

                                                                                                                                                         data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

       

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
    • tel./fax: (22) 648-49-35
    • ul. Przyczółkowa 27 02-968 Warszawa Poland
    • Agata Tkaczyk e-mail: dyrektor@zsp3wilanow.pl spotkania dyrektora z rodzicami - po wcześniejszym umówieniu
    • Iwona Perzanowska e-mail: wicedyrektor@zsp3wilanow.pl
    • Izabela Perkowska - sekretarz SP104 Agata Orłowska-Bielińska - sekretarka SP104
    • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
    • Urszula Banasiak
    • Barbara Stanios
   • Logowanie